O PROJEKCIE

Projekt pt. Czas na zmianę! realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, przez firmę ATUM Sp. z o.o.

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia wśród min. 50% wśród 60 osób (25 kobiet, 35 mężczyzn) z województwa wielkopolskiego, w tym utworzenie 20 nowych przedsiębiorstw, dzięki objęciu kompleksowym wsparciem outplacementowym 60 osób w terminie od 2019-09-01 do 2021-04-30 na terenie powiatów konińskiego, kolskiego oraz tureckiego.

Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WW PI 8v: Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Dzięki szybkiemu reagowaniu na zmiany projektu przyczyni się do zapobiegania dezaktywizacji zawodowej osób przewidzianych do zwolnienia. Objęcie wsparciem osób zwolnionych pozwoli skrócić okres pozostawania bez pracy i zapobiegnie tworzeniu się negatywnych skutków społ. i psychol. związanych z dłuższym bezrobociem.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 726 606,38 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich: 1 640 276,06 zł.

 

AKTUALNOŚCI

 

W związku z wpływem wymaganej, minimalnej liczby wstępnych formularzy rekrutacyjnych od osób zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, z dniem 13.01.2020r. rekrutacja Uczestników zainteresowanych ww. formą wsparcia zostaje zawieszona.

W dalszej kolejności przeprowadzona zostanie ocena formalna złożonych wniosków. Do Uczestników projektu przesłane zostaną drogą telefoniczną lub mailową informacje o ewentualnych brakach formalnych w złożonych dokumentach wraz z terminem na ich uzupełnienie. W przesłanej korespondencji znajdą także Państwo numer ewidencyjny, który został nadany dla każdego Uczestnika projektu i po którym będą się Państwo identyfikować we wszystkich dokumentach podanych do wiadomości publicznej na stronie internetowej projektu.


Informujemy, iż od 30.10.2019 rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie, Kandydaci zainteresowani udziałem powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej projektu, złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu:
osobiście w Biurze Projektu ATUM Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5 na parterze, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 lub
– za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres siedziby Beneficjenta, ATUM Sp. z o.o., 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16:00.

Uwaga!
Wymagane załączniki różnią się w zależności od statusu na rynku pracy jaki posiada Kandydat zgłaszający się do udziału w projekcie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i formularza rekrutacyjnego.
Formularz wraz z załącznikami powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Czas na zmianę!”. Termin zakończenia naboru upływa w momencie wyczerpania liczby uczestników mogących wziąć udział w projekcie.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

 

 

Osoby dorosłe zamieszkujące powiaty koniński, Konin, kolski i turecki, które mają status:

  • osoby zwolnionej – pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną,
  • osoby odchodzącej z rolnictwa – osoba podlegająca ubezpieczeniu KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą objętą obowiązkiem ubezpieczenia ZUS.

ZAKRES WSPARCIA

DORADZTWO

STAŻ

SZKOLENIA

DOTACJE

DOKUMENTACJA

Zapoznaj się

Regulamin Projektu  <ZAPOZNAJ SIĘ> 

——————-
Obszar realizacji <ZAPOZNAJ SIĘ>
Sekcje PKD <ZAPOZNAJ SIĘ>
Lista wykluczeń <ZAPOZNAJ SIĘ>
Karta oceny_formularz <ZAPOZNAJ SIĘ>

 

 

Weź udział

Wypełnia PRACODAWCA

  • Oświadczenie pracodawcy dla osoby zagrożonej zwolnieniem < POBIERZ>
  • Oświadczenie pracodawcy dla osoby przewidzianej do zwolnienia < POBIERZ>
  • Oświadczenie pracodawcy, dla osób zwolnionych, z którymi pracodawca nie przedłużył umowy o pracę na czas określony/ umowy cywilnoprawnej < POBIERZ>

FAQ

Jaka jest definicja personelu przesiębiorstwa?

Zgodnie z interpretacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dot. personelu przedsiębiorstwa, poprzez który należy rozumieć, oprócz pracowników (osoby zatrudnione na wszelkiego rodzaju umowy o pracę), również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło). Beneficjent dopuszcza możliwość udziału w projekcie osób, które były lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, zgodnie z poniższymi regułami.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, który jest zagrożony zwolnieniem lub został zwolniony, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, możne kwalifikować się do projektu jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku osób zwolnionych, zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ponadto, sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy.

Przez zwolnienie należy rozumieć zerwanie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania, jak również zakończenie umowy z powodu upływu na jaki została zawarta, każdorazowo przy zachowaniu kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika.

W związku z powyższym Beneficjent dopuszcza do ubiegania się:
– o środki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej osoby (bezrobotne) zwolnione lub którym wygasła umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej projektu jako Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji.
– o wsparcie z zakresu szkoleń i staży poza ww. osobami mogą się także ubiegać osoby pracujące na umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę na czas określony zagrożone zwolnieniem lub w trakcie wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp.

Czy jest określony w projekcie minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej?

Tak, firmę należy prowadzić przez okres minimum 12 miesięcy.

Ile osób może skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

20 osób zamieszkujących powiaty koniński, Konin, kolski i turecki, a konkretnie miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze które mają status:

  • osoby zwolnionej – pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do proj. i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej dział. zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż poł. wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie os. samozatrudnioną,

osoby odchodzącej z rolnictwa – osoba podlegająca ubezpieczeniu KRUS z tytułu prowadzenia gosp. rolnego lub pracy w gosp. rolnym, zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalnością pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia ZUS.ź

Jaka jest wysokość dotacji na rozpoczęcie działalność gospodarczej?

Wysokość wsparcia wynosi 24000,00zł netto. Dodatkowo przez okres 12 miesięcy osoba otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości
1850,00zł/netto.

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonywania obowiązków psychologa w projekcie pn.: „Czas na zmianę!”
Zamawiający, w związku z realizacją ww. projektu nr RPWP.06.05.00-30-0018/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia.
zapytanie ofertowe POBIERZ


ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonywania usług doradztwa zawodowego w ramach w projektu pn.: „Czas na zmianę!”
Zamawiający, w związku z realizacją ww. projektu nr RPWP.06.05.00-30-0018/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia.
zapytanie ofertowe POBIERZ

Harmonogram wsparcia

Styczeń POBIERZ

 

 

KONTAKT

 

Biuro Projektu

ul. Ogrodowa 5, Turek

czynne od poniedziałku do piątku

od 08:00 do 16:00

tel.: 576 045 945

mail: biuro@atum.edu.pl

facebook.com/Atumedu