Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer21691/public_html/wielczasnazmiane/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 73
Wielkopolskie Czas na Zmianę | Kolejna witryna oparta na WordPressie

O PROJEKCIE

 

Projekt pt. Czas na zmianę! realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, przez firmę ATUM Sp. z o.o.

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia wśród min. 50% wśród 60 osób (25 kobiet, 35 mężczyzn) z województwa wielkopolskiego, w tym utworzenie 20 nowych przedsiębiorstw, dzięki objęciu kompleksowym wsparciem outplacementowym 60 osób w terminie od 2019-09-01 do 2021-04-30 na terenie powiatów konińskiego, kolskiego oraz tureckiego.

Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WW PI 8v: Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Dzięki szybkiemu reagowaniu na zmiany projektu przyczyni się do zapobiegania dezaktywizacji zawodowej osób przewidzianych do zwolnienia. Objęcie wsparciem osób zwolnionych pozwoli skrócić okres pozostawania bez pracy i zapobiegnie tworzeniu się negatywnych skutków społ. i psychol. związanych z dłuższym bezrobociem.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 726 606,38 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich: 1 640 276,06 zł.

AKTUALNOŚCI

Komunikat 13/2020 z dnia 2.08.2020

Data: 02.08.2020 rok

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową dot. przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na zmianę!”.

Uczestnicy z miejsc od 16 do 20 zakwalifikowani do otrzymania wsparcia, w najbliższym czasie zostaną poinformowani o miejscu i terminie podpisania umowy.

Wstępne podpisanie umów planowane jest w biurze projektu w dniu 7 i 8 sierpnia br.

<KLIKNIJ>

Komunikat 12/2020 z dnia 16.07.2020

Data: 16.07.2020 rok

Ogłaszamy wstępną listę rankingową dot. przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na zmianę!”.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania – od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pisemnej dotyczącej oceny.

W najbliższym czasie zostaną do Państwa wysłane pisma oraz e-maile zawierające szczegółowe uzasadnienie poszczególnych elementów oceny.

<KLIKNIJ>

Komunikat 11/2020 z dnia 15.06.2020

Informujemy, iż do dnia 25.06.2020 przedłużony został termin przyjmowania formularzy Biznesplanów do projektu „Czas na zmianę!” od Uczestników projektu, którzy zakończyli szkolenia ABC Przedsiębiorczości.

Osoby, które już złożyły biznesplany mają możliwość ich wycofania i ponownego złożenia w późniejszym terminie lub pozostawienia w niezmienionej formie.

Prosimy o składanie Formularzy Biznesplanu w dwóch jednolitych egzemplarzach w formie papierowej.

Biznesplany można złożyć osobiście w biurze projektu „Czas na zmianę!” przy ul. Ogrodowej 5 w Turku, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej na adres siedziby firmy:

ATUM SP. Z O.O.

  1. Ostrowskiego 7, 53-238 WROCŁAW.

Uwaga!

W przypadku składania Biznesplanu za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej liczy się data stempla pocztowego.

Przed wypełnieniem Biznesplanu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i innymi załącznikami.

Formularz powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Biznesplan dot. projektu „Czas na zmianę!”.

Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

Wszelkie szczegóły związane z wypełnieniem Formularza oraz procedurą oceny i składania Formularza Biznesplanu znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce „Biznesplan”.

O kolejnym etapie projektu, na który składa się prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną, mailową, oraz w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej projektu.

Komunikat 10/2020 z dnia 29.05.2020

Przypominamy, iż w dniach od 01.06.2020 do 15.06.2020 przyjmowane będą formularze Biznesplanów do projektu „Czas na zmianę!” od Uczestników projektu, którzy zakończyli szkolenia ABC Przedsiębiorczości.

Prosimy o składanie Formularzy Biznesplanu w dwóch jednolitych egzemplarzach w formie papierowej.

Biznesplany można złożyć osobiście w biurze projektu „Czas na zmianę!” przy ul. Ogrodowej 5 w Turku, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej na adres siedziby firmy:

ATUM SP. Z O.O, ul. Ostrowskiego 7 pok. 116, 53-238 WROCŁAW.

Uwaga!

W przypadku składania Biznesplanu za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej liczy się data stempla pocztowego.

Przed wypełnieniem Biznesplanu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i innymi załącznikami.

Formularz powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Biznesplan dot. projektu „Czas na zmianę!”.

Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

Wszelkie szczegóły związane z wypełnieniem Formularza oraz procedurą oceny i składania Formularza Biznesplanu znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce „Biznesplan”.

O kolejnym etapie projektu, na który składa się prezentacja przed Komisją Oceny Wniosków zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną, mailową, oraz w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej projektu.

 

Komunikat 9/2020 z dnia 13.05.2020
Informuję, iż w dniach od 09.05.2020 do 31.05.2020 odbywają się szkolenia ABC Przedsiębiorczości w formie zdalnej dla Uczestników projektu „Czas na zmianę!”.

W załączeniu znajdą Państwo aktualny harmonogram zajęć.

Ponadto informuję, że wszyscy Uczestnicy szkolenia ABC przedsiębiorczości otrzymali wiadomości e-mail, w których mają podane terminy dla swojej grupy oraz dane niezbędne do zalogowania się do platformy edukacyjnej.

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z otrzymaną korespondencją.

Harmonogram zajec.pdf

Komunikat 8/2020 z dnia 17.04.2020
W załączeniu znajduje się ostateczna lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu „Czas na zmianę!”. Zgodnie regulaminem rekrutacji załączona lista Uczestników jest ostateczna i nie ma już możliwości odwołana się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Informujemy, iż w najbliższych dniach planowane jest na terenie Turku i Konina rozpoczęcie szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla Uczestników projektu „Czas na zmianę!”, ubiegających się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W przypadku przedłużającej się sytuacji związanej z obowiązującą w Polsce kwarantanną szkolenia odbędą się w trybie on-line.

Osoby wymienione na pozycjach od 1 do 30 załączonej listy, otrzymają informację telefoniczną oraz mailową o rozpoczęciu zajęć wraz ze szczegółowym harmonogramem i formą prowadzonych zajęć. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu proszeni są o obowiązkową obecność.

Jednocześnie informuję, iż obecność na zajęciach jest obowiązkowa, osoby które nie będą uczestniczyły w min. 80% zajęć zostaną zdyskwalifikowane z dalszego udziału w projekcie i stracą możliwość ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyjątek stanowią osoby, które zostały objęte analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz uzyskały stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Takie osoby proszone są o dostarczenie na pierwsze zajęcia stosownych dokumentów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom.

ostateczna lista Uczestnikow.pdf

Komunikat 7/2020 z dnia 19.03.2020
Informujemy, iż w dniu 17.03.2020 zakończyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczące II i III etapu rekrutacji. W załączeniu ogłaszamy wstępną listę Uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu „Czas na zmianę!”. Wszyscy Uczestnicy mają możliwość, zgodnie z paragrafem 3 regulaminu rekrutacji na wniesienie odwołana od decyzji.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom, w najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o dalszych etapach projektu, na które składa się doradztwo zawodowe oraz szkolenia ABC przedsiębiorczości.

Jednocześnie informuję, iż w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, wszelkiego rodzaju wsparcie w ramach projektu, odbywające się w grupach zostało zawieszone. Szkolenia ABC przedsiębiorczości odbędą się w pierwszym wolnym terminie po zakończeniu kwarantanny. Wszelkie informacje na ten temat będą kierowane do Uczestników drogą mailową, prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek e-mail.

wstepna lista uczestnikow.pdf

Komunikat 6/2020 z dnia 19.03.2020
Informujemy, iż zakończyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. I etapu rekrutacji – ocena formalna wniosków. Spośród złożonych wniosków do kolejnego etapu zakwalifikowało się 39 osób.

Do kolejnego etapu zakwalifikowała się jedna osoba odrzucona na liście wstępnej po wniesieniu odwołania.

W załączeniu ogłaszamy ostateczną listę Uczestników ubiegających się o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, którzy nie zakwalifikowali się do projektu „Czas na zmianę!” z przyczyn formalnych.

lista ostateczna przyczyny formalne.pdf

Komunikat 5/2020 z dnia 26.02.2020
Informujemy, iż zakończyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. I etapu rekrutacji – ocena formalna wniosków. Spośród złożonych wniosków do kolejnego etapu zakwalifikowało się 38 osób.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji, zostaną poinformowane pisemnie o przyczynach odrzucenia ich wniosku.

W załączeniu ogłaszamy listę Uczestników ubiegających się o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, którzy nie zakwalifikowali się do projektu „Czas na zmianę!” z przyczyn formalnych.

W chwili obecnej kontynuowane jest posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dot. II i III etapu rekrutacji – ocena kompetencji przez doradcę zawodowego oraz ocena merytoryczna formularzy.

lista przyczyny formalne.pdf

Komunikat 3/2020 z dnia 13.01.2020
W związku z wpływem wymaganej, minimalnej liczby wstępnych formularzy rekrutacyjnych od osób zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, z dniem 13.01.2020r. rekrutacja Uczestników zainteresowanych ww. formą wsparcia zostaje zawieszona.

W dalszej kolejności przeprowadzona zostanie ocena formalna złożonych wniosków. Do Uczestników projektu przesłane zostaną drogą telefoniczną lub mailową informacje o ewentualnych brakach formalnych w złożonych dokumentach wraz z terminem na ich uzupełnienie. W przesłanej korespondencji znajdą także Państwo numer ewidencyjny, który został nadany dla każdego Uczestnika projektu i po którym będą się Państwo identyfikować we wszystkich dokumentach podanych do wiadomości publicznej na stronie internetowej projektu.

Komunikat 4/2020 z dnia 17.02.2020
W związku z zatwierdzeniem zmian dot. Sposobu udzielania dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, informujemy osoby zainteresowane otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, iż w dokumentacji dotyczącej przyznawania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej, pojawią się zapisy związane z wniesieniem wkładu własnego przez Uczestników projektu.

W związku z powyższym, każdy z Uczestników, któremu przyznane zostaną środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobligowany zostanie w umowie o dofinansowanie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 2 000,00 PLN netto. Wkład ten będzie można wnosić zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej. Szczegółowe warunki udzielania dotacji pojawią się wkrótce na stronie internetowej projektu, po zatwierdzeniu ww. dokumentacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W chwili obecnej trwa ocena formalna złożonych wniosków. Do Uczestników projektu przesłane zostaną drogą telefoniczną lub mailową informacje o ewentualnych brakach formalnych w złożonych dokumentach wraz z terminem na ich uzupełnienie. W przesłanej korespondencji znajdą także Państwo numer ewidencyjny, który został nadany dla każdego Uczestnika projektu i po którym będą się Państwo identyfikować we wszystkich dokumentach podanych do wiadomości publicznej na stronie internetowej projektu.

Informuję również, iż w związku z nieprzewidzianą sytuacją losową doradcy zawodowego, ocena merytoryczna Kandydatów została wydłużona.

Komunikat 2/2020 z dnia 09.01.2020
Informujemy, iż w dniach od 08.01.2020 do 25.01.2020 w budynku firmy POP-ART w Turku przy ul. Ogrodowej 5, sala na parterze odbywają się szkolenia Pracownik biurowy z elementami księgowości i kursem komputerowym dla Uczestników projektu „Czas na zmianę!”.

W załączeniu znajdą Państwo aktualny harmonogram zajęć.

Harmonogram zajec.pdf

Komunikat 1/2019 z dnia 30.10.2019
Informujemy, iż od 30.10.2019 rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie, Kandydaci zainteresowani udziałem powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej projektu, złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu:
osobiście w Biurze Projektu ATUM Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5 na parterze, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 lub
– za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres siedziby Beneficjenta, ATUM Sp. z o.o., 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16:00.

Uwaga!
Wymagane załączniki różnią się w zależności od statusu na rynku pracy jaki posiada Kandydat zgłaszający się do udziału w projekcie. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu i formularza rekrutacyjnego.
Formularz wraz z załącznikami powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Czas na zmianę!”. Termin zakończenia naboru upływa w momencie wyczerpania liczby uczestników mogących wziąć udział w projekcie.

Komunikat 1/2020 z dnia 09.01.2020
Zgodnie z interpretacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dot. personelu przedsiębiorstwa, poprzez który należy rozumieć, oprócz pracowników (osoby zatrudnione na wszelkiego rodzaju umowy o pracę), również osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (na gruncie prawa polskiego będą to osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło). Beneficjent dopuszcza możliwość udziału w projekcie osób, które były lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, zgodnie z poniższymi regułami.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, który jest zagrożony zwolnieniem lub został zwolniony, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, możne kwalifikować się do projektu jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku osób zwolnionych, zakończenie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta niniejsza umowa nie spełnia kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ponadto, sam fakt zwolnienia pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) nie może stanowić wyłącznej podstawy do zakwalifikowania go do udziału w projekcie. Zwolnienie powinno nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli leżących de facto po stronie zakładu pracy.

Przez zwolnienie należy rozumieć zerwanie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony w trakcie jej trwania, jak również zakończenie umowy z powodu upływu na jaki została zawarta, każdorazowo przy zachowaniu kryteriów zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. W przypadku, gdy nie jest możliwe zweryfikowanie tego wymogu na podstawie ogólnodostępnych informacji (np. danych z powiatowego urzędu pracy), wówczas niezbędne będzie uzyskanie dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu, w tym m.in. oświadczeń składanych przez pracodawcę potwierdzających fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika.

W związku z powyższym Beneficjent dopuszcza do ubiegania się:

– o środki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej osoby (bezrobotne) zwolnione lub którym wygasła umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę na czas określony z powodu upływu okresu na jaki została zawarta pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej projektu jako Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji.

– o wsparcie z zakresu szkoleń i staży poza ww. osobami mogą się także ubiegać osoby pracujące na umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę na czas określony zagrożone zwolnieniem lub w trakcie wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pod warunkiem dostarczenia od pracodawcy oświadczenia potwierdzającego fakt zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę na czas określony, z przyczyn niedotyczących pracownika w którym wskazuje powód zerwania lub zakończenia/nieprzedłużenia umowy np. likwidacja stanowiska pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja zakładu pracy, itp.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

Osoby dorosłe zamieszkujące powiaty koniński, Konin, kolski i turecki, które mają status:

  • osoby zwolnionej – pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną,
  • osoby odchodzącej z rolnictwa – osoba podlegająca ubezpieczeniu KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą objętą obowiązkiem ubezpieczenia ZUS.

ZAKRES WSPARCIA

DORADZTWO

STAŻ

SZKOLENIA

DOTACJE

FAQ

Czy jest określony w projekcie minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej?
Tak, firmę należy prowadzić przez okres minimum 12 miesięcy.
Ile osób może skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
20 osób zamieszkujących powiaty koniński, Konin, kolski i turecki, a konkretnie miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze które mają status:

  • osoby zwolnionej – pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do proj. i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej dział. zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż poł. wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie os. samozatrudnioną,

osoby odchodzącej z rolnictwa – osoba podlegająca ubezpieczeniu KRUS z tytułu prowadzenia gosp. rolnego lub pracy w gosp. rolnym, zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalnością pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia ZUS.

Jaka jest wysokość dotacji na rozpoczęcie działalność gospodarczej?
Wysokość wsparcia wynosi 24000,00zł netto. Dodatkowo przez okres 12 miesięcy osoba otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 1850,00zł netto.

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.11.2021 dotyczące wykonanie obowiązków pośrednika pracy dla Uczestników projektu pn.: „Czas na zmianę!”. Przedmiotem zamówienia jest 

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.07.2021. dotyczące przeprowadzenia usług szkoleniowych dla Uczestników projektu pn.: „Czas na zmianę!”. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie dla 15 Uczestników projektu z terenu powiatu konińskiego i Miasta Konina polegające na udzieleniu wsparcia psychologicznego (wzmocnienie motywacji, samooceny, chęci do działania) w formie spotkań indywidualnych w wymiarze 3 godz. na osobę.

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.05.2021. dotyczące przeprowadzenia usług szkoleniowych dla Uczestników projektu pn.: „Czas na zmianę!”. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie min. 120 godz. szkolenia Magazynier

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.05.2021. dotyczące przeprowadzenia usług szkoleniowych dla Uczestników projektu pn.: „Czas na zmianę!”. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie min. 120 godz. szkolenia Pracownik biurowy z elementami księgowości i kursem komputerowym

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.05.2021. dotyczące przeprowadzenia usług szkoleniowych dla Uczestników projektu pn.: „Czas na zmianę!”

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.05.2021r. dotyczące przeprowadzenia usług szkoleniowych dla Uczestników projektu pn.: „Czas na zmianę!”

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.05.2020r. dotyczące wykonywania doradztwa indywidualnego w zakresie dostosowania Biznesplanów do indywidualnych potrzeb Uczestników w ramach w projektu pn.: „Czas na zmianę!”

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.04.2020r.dotyczące przeprowadzenia usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach szkolenia ABC przedsiębiorczości dla osób planujących założenie działalności gospodarczej w projekcie pn.: „Czas na zmianę!”

Zapytanie ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.04.2020r. dotyczące wykonywania obowiązków pośrednika pracy w projekcie
pn.: „Czas na zmianę!”

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2020r. dotyczące wykonywania obowiązków doradztwa w projekcie pn.: „Czas na zmianę!” Zamawiający, w związku z realizacją ww. projektu nr RPWP.06.05.00-30-0018/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania obowiązków psychologa w projekcie pn.: „Czas na zmianę!”
Zamawiający, w związku z realizacją ww. projektu nr RPWP.06.05.00-30-0018/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania usług doradztwa zawodowego w ramach w projektu pn.: „Czas na zmianę!”
Zamawiający, w związku z realizacją ww. projektu nr RPWP.06.05.00-30-0018/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe:

Harmonogram wsparcia

Styczeń

KONTAKT

Biuro Projektu

 

ul. Ogrodowa 5, Turek

czynne od poniedziałku do piątku

od 08:00 do 16:00

tel.: 576 045 945

mail: biuro@atum.edu.pl

facebook.com/Atumedu